S C H A E F E R  Patent, Trademark & Design

CONTACT / KONTAKT                                            pat-tm

                                       

Schwanseestr. 43                                          
81549 München                                            
Germany                                                       

Tel.: +49-89-45 75 89 30                              
Fax: +49-89-45 75 89 359                          
Email: mail @ patent - trademark . de         


Directions to Office Munich
Wegbeschreibung Büro München